Publications in SenseTime

LSTM Pose Machines

Yue Luo, Jimmy Ren, Zhouxia Wang, Wenxiu Sun, Jinshan Pan, Jianbo Liu, Jiahao Pang, Liang Lin
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018

Single View Stereo Matching

Yue Luo, Jimmy Ren, Mude Lin, Jiahao Pang, Wenxiu Sun, Hongsheng Li, Liang Lin
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR spotlight), 2018

Deep Edge-Aware Filters

Li Xu, Jimmy S. Ren, Qiong Yan, Renjie Liao, Jiaya Jia
International Conference on Machine Learning (ICML), 2015